Omzetting eenmanszaak / V.O.F. in de B.V. zonder directe belastingheffing (de geruisloze inbreng)

10 maart 2021

Overweegt u om een eenmanszaak (of firma-aandeel in een V.O.F.) om te zetten in een B.V.? Dan kan dit zonder directe belastingheffing. U kunt een beroep doen op de faciliteit van de zogenoemde geruisloze inbreng in de inkomstenbelasting. Na kort de beweegredenen en enkele voor-en nadelen van de B.V. te hebben benoemd, zal worden ingegaan op hoe de geruisloze inbreng werkt.

Redenen omzetting in B.V.
De keuze voor een omzetting in de B.V. wordt in veel gevallen gemaakt vanuit:
Juridisch oogpunt
Beperking van de aansprakelijkheid / risico’s door scheiding tussen privé en zakelijk vermogen.
De coronaperiode heeft er ook toe geleid dat meer ondernemers uit het oogpunt van beperking van de aansprakelijkheid de B.V. ingaan.
Overigens als men in privé borg staat voor een lening van de B.V. of er is sprake van onbehoorlijk bestuur bij een faillissement, dan kan men alsnog in privé aansprakelijk worden gesteld.
Fiscaal oogpunt
De B.V. kent per saldo een lager gecombineerd belastingtarief.
In de inkomstenbelasting geldt voor een ondernemer met een eenmanszaak of V.O.F. een effectief tarief van maximaal 43,48% (na MKB-winstvrijstelling) (2021), uitgaande van het hoogste progressieve tarief.
Voor een ondernemer met een B.V. geldt een gecombineerd tarief van 37,87% (vennootschapsbelasting van 15% gecombineerd met een aanmerkelijk belangtarief in de inkomstenbelasting van 26,9% in box 2). Het lage tarief van 15% aan vennootschapsbelasting geldt tot een winst van € 245.000, daarboven is het tarief 25% (2021).
Commercieel oogpunt
In sommige branches wordt de voorkeur gegeven aan zaken doen met een B.V. in plaats van een eenmanszaak.

Voor-en nadelen B.V.
Een aantal belangrijke voor-en nadelen van de B.V. zijn:

Voordelen

Aansprakelijkheid Sterke beperking van aansprakelijkheid door scheiding tussen privévermogen en ondernemingsvermogen.
Tarief Het tarief in de vennootschapsbelasting is 15% tot een winst van € 245.000 en 25% boven een winst van € 245.000. Over de niet uitgekeerde winsten zit nog wel een aanmerkelijk-belangclaim in box 2 in de inkomstenbelasting (26,9%).
Flexibiliteit Toekomstige participatie of bedrijfsopvolging kan flexibeler plaatsvinden via de B.V. (bij voorkeur via een holdingstructuur).
Continuïteit Bij overlijden van de ondernemer-aandeelhouder blijft de B.V. en daarmee ‘de onderneming’ in stand en kan zelfstandig blijven voortbestaan. Uiteraard dient er wel een geschikte voortzetter/bedrijfsopvolger te zijn.

Nadelen

Ondernemingsfaciliteiten In de B.V. kan geen beroep worden gedaan op de ondernemingsfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.
Kosten De B.V. leidt tot oprichtingskosten en in veel gevallen tot hogere jaarlijkse (accountants)kosten.
Gebruikelijk loon Ondanks het lage tarief in de vennootschapsbelasting dient in de B.V. wel een gebruikelijk loon te worden gehanteerd dat wordt belast tegen het progressieve tarief.


Golden fish moving to better place
Geruisloze inbreng

Bij een geruisloze inbreng wordt de onderneming geacht niet te zijn gestaakt en treedt de B.V. in fiscale zin in de plaats van de inbrengende ondernemer. Dit wordt bereikt doordat de boekwaarden worden voortgezet. Er hoeft in de inkomstenbelasting niet te worden afgerekend over de stakingswinst bestaande uit de stille reserves/meerwaarden, goodwill, fiscale reserves en de desinvesteringsbijtelling. De fiscale claim hierover wordt doorgeschoven en blijft zo behouden voor de toekomst. Er is dus geen sprake van afstel van belastingheffing, maar van uitstel!

Om van de geruisloze inbreng gebruik te kunnen maken, moet aan diverse voorwaarden worden voldaan. Enkele voorwaarden zijn:
Inbreng onderneming
Er dient een materiële onderneming te worden ingebracht, bijvoorbeeld een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (of een aandeel daarin). De enkele inbreng van bijvoorbeeld een pand wordt niet aangemerkt als een onderneming.
Voortzetting van de onderneming
In de wet is geen expliciete termijn opgenomen over hoe lang de onderneming moet worden voortgezet. Maar, als de inbreng is opgezet om de onderneming direct na inbreng over te dragen of te liquideren, wordt de faciliteit van de geruisloze inbreng niet verleend (behoudens overdracht aan een werk-B.V. onder bepaalde voorwaarden).
Geen vervreemding van de aandelen binnen drie jaar
Als de aandelen in de vennootschap binnen drie jaar na de inbreng worden vervreemd dan wordt de faciliteit teruggenomen, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van zakelijk handelen.

Terugwerkende kracht
Voor de overgang van de heffing van de inkomstenbelasting naar de vennootschapsbelasting kan terugwerkende kracht worden verkregen tot het begin van het boekjaar, meestal 1 januari. Bij de inbreng van een eenmanszaak moet dan een intentieverklaring worden opgesteld (voorovereenkomst genoemd als meerdere personen inbrengen, zoals bij een V.O.F.). Deze intentieverklaring moet dan binnen negen maanden na 1 januari zijn gesloten en aangetekend verstuurd (met een geleide formulier) naar de belastingdienst (vóór 1 oktober!).
Bij een ruisende inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari moet overigens een en ander vóór 1 april zijn geregeld.

Verzoek
Om de faciliteit van de geruisloze inbreng te mogen toepassen moet er een verzoek worden  ingediend. Het is raadzaam om voorafgaand aan het passeren van de oprichtingsakte de goedkeuring te hebben ontvangen van de belastingdienst.

Geruisloos versus ruisend
Inbreng in de B.V. kan zowel ruisend als geruisloos plaatsvinden. Bij ruisend vindt er in beginsel directe afrekening plaats. Maar, de te belasten stakingswinst kan onder voorwaarden worden omgezet in een stakingswinstlijfrente zodat er per saldo geen directe belastingheffing plaatsvindt.

De geruisloze inbreng kan echter in diverse gevallen de voorkeur verdienen.
Overstijgen stakingswinstlijfrente
In de praktijk zal in veel gevallen gebruik worden gemaakt van de geruisloze inbreng als de stakingswinstlijfrente bij een ruisende inbreng onvoldoende toereikend is om de belastingheffing over de stakingswinst te voorkomen. Door een beroep te doen op de geruisloze inbreng vindt er dan geen directe belastingheffing plaats, ook als de stakingswinst aanzienlijk is.
Flexibiliteit
Bij een ruisende inbreng wordt in veel gevallen een stakingslijfrenteverplichting op de balans gevormd. Bij bijvoorbeeld een toekomstige schenking, overdracht aan een derde-partij of een herstructurering kan deze verplichting in de weg zitten en de flexibiliteit ontnemen. Ondanks dat een ruisende inbreng toereikend zou zijn omdat de stakingswinst onder het maximum blijft van de lijfrenteverplichting, kan op basis van beperking van de flexibiliteit de geruisloze inbreng dan toch de voorkeur verdienen.
Bezitstermijn bedrijfsopvolgingsregeling
Eén van de voorwaarden voor toepassing van de faciliteit van de bedrijfsopvolging in de schenk-en erfbelasting is de bezitstermijn. Dit betekent dat de schenker minimaal 5 jaar of de erflater minimaal 1 jaar de onderneming moet hebben gedreven. Echter, bij een ruisende inbreng gaat de tot dan toe opgebouwde bezitstermijn van de ondernemer verloren. Dit in tegenstelling tot de geruisloze inbreng.

Dus als op korte termijn een bedrijfsopvolging gaat spelen, waarbij ondernemingsvermogen wordt geschonken of gelegateerd, dan kan een ruisende inbreng nadelig uitpakken en geniet de geruisloze inbreng mogelijk de voorkeur.

Holdingstructuur
In veel gevallen wordt bij een inbreng in de B.V. niet één B.V. opgericht maar een holding met (minimaal) één werk-B.V. De geruisloze inbreng vindt dan plaats op het niveau van de holding. Na de inbreng ‘zakt’ de operationele onderneming dan uit (dooroverdracht) naar de werk-B.V. Dit vindt niet plaats met de faciliteit van de geruisloze inbreng. Immers, dit is een faciliteit in de inkomstenbelasting en de uitzak vindt plaats tussen twee B.V.’s waarvoor de regels van de vennootschapsbelasting gelden. Uiteraard is het gewenst dat de geruisloze inbreng voor de inkomstenbelasting in stand blijft en dat deze uitzak ook zonder vennootschapsbelastingheffing plaatsvindt. Om dit te realiseren kan een beroep worden gedaan op diverse faciliteiten in de vennootschapsbelasting, zoals: de bedrijfsfusie, de fiscale eenheid of via de juridische splitsing.

Naast de fiscale aspecten spelen bij een geruisloze inbreng ook financiële en juridische aspecten een rol. De ondernemer ervaart een inbreng (en in veel gevallen de dooroverdracht naar een werk-B.V.) dan ook vaak als een intensief traject. Maar als het eenmaal staat, dan staat er een stevige structuur waar hij lange tijd profijt van kan hebben!

Wilt u meer weten over de geruisloze inbreng van uw onderneming in een B.V. neem dan  vrijblijvend contact op met VormFiscaal, telefoon: 076 – 82 00 331 of e-mail: bart@vormfiscaal.nl

Vormfiscaal Belastingadvies