Een greep uit de werkzaamheden

Belastingadvies

Keuze rechtsvorm
In de verschillende fasen van uw onderneming is de keuze van de juiste rechtsvorm van belang. Dit geldt bij de start van uw onderneming, maar ook in een later stadium bijvoorbeeld als de onderneming sterk groeit of als u uw onderneming op termijn wilt overdragen. In de meeste gevallen wordt de keuze gemaakt vanuit juridisch, fiscaal en/of commercieel oogpunt. Een goede keuze kan u voordeel opleveren danwel nadelen voorkomen. VormFiscaal kan de afweging inzichtelijk maken en u helpen bij de juiste keuze.

Inbreng onderneming in B.V.
U drijft uw onderneming op dit moment via een eenmanszaak of samen met anderen in een vennootschap onder firma of maatschap. Als u de keuze maakt uw onderneming in te brengen in een B.V. dienen de nodige fiscale zaken geregeld te worden. VormFiscaal kan dit traject begeleiden.

Herstructurering
Het is goed om regelmatig uw huidige structuur tegen het licht te houden. Is deze nog fiscaal optimaal? Mogelijk dient de structuur te worden uitgebreid, of juist te worden ingekrompen. Hiervoor zijn diverse fiscale methoden, zoals via een aandelenfusie, een bedrijfsfusie, een juridische splitsing, een juridische fusie of binnen een fiscale eenheid. VormFiscaal kan deze herstructurering fiscaal begeleiden. Een goede structuur kan u een hoop besparen!

Bedrijfsopvolging
Een goede bedrijfsopvolging is voor de betrokken partijen en de continuïteit van de onderneming van groot belang. Het is een samenspel van financieren, civiel recht en de fiscaliteit, maar ook van emoties, planning en de geschikte opvolger.

Vanuit de fiscaliteit zijn er diverse faciliteiten in de wetgeving, die toezien op een fiscale tegemoetkoming bij een bedrijfsopvolging. Voor VormFiscaal is het streven te komen tot het fiscaal optimum voor u als verkoper of koper.

Liquidatie B.V.
Wanneer u een (nagenoeg) lege vennootschap heeft, waarin nu en in de toekomst geen activiteiten meer zullen worden ontplooid, dan kunt u overwegen de vennootschap te liquideren. Dit bespaart de jaarlijkse kosten van uw vennootschap.

 

Opstellen overeenkomsten
Op het moment dat u bijvoorbeeld geld leent van uw B.V., een rekening-courant heeft met uw B.V. of een managementovereenkomst afsluit dan is het van belang om dit schriftelijk vast te leggen. U heeft een betere bewijslast (i.t.t. een mondelinge overeenkomst) bij geschillen, voor de Belastingdienst wordt aan één van de voorwaarden voldaan van zakelijk handelen en er wordt voorkomen dat bij een faillissement een curator een mondelinge overeenkomst kan vernietigen.

Aangiften

Samenstellen aangiften
De volgende soorten aangiften kunnen worden samengesteld:

  • aangifte inkomstenbelasting (bijvoorbeeld voor de ondernemer met een eenmanszaak, de firmant in een v.o.f., de maat in een maatschap, de directeur-aandeelhouder of de particulier);
  • aangifte vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld voor de B.V.);
  • aangifte dividendbelasting (bij dividenduitkering van bijvoorbeeld een B.V. aan privé);
  • aangifte erfbelasting (bij overlijden) of schenkbelasting (bij schenking).

 

Bezwaarprocedures
Niet altijd wordt de ingediende aangifte gevolgd door de Belastingdienst. U ontvangt dan een aanslag die afwijkt van de aangifte. Zijn er goede gronden, dan kunt u tegen de aanslag bezwaar maken. VormFiscaal kan u hierin bijstaan. Want het zou zonde zijn als u hierbij geld laat liggen.

Interim / Ondersteuning

Interim / ondersteuning
Heeft uw onderneming een fiscale afdeling en heeft u tijdelijk fiscale ondercapaciteit. Of heeft u een accountantskantoor of administratiekantoor zonder belastingadviseur of fiscale afdeling, maar spelen er wel fiscale kwesties. Dan kunt u gebruik maken van de fiscale kennis en ervaring van VormFiscaal, voor zowel diverse fiscale advieswerkzaamheden als voor het samenstellen van diverse aangiften.

Mochten er andere fiscale zaken spelen, dan kunt u uiteraard ook altijd contact opnemen.

Vormfiscaal Belastingadvies